Brede coalitie komt met blauwdruk voor aanpak wooncrisis

17 februari 2021

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties.  Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. En meer zorg voor betaalbaarheid in de sociale en vrije huursector. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. Daarom heeft een unieke brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. De partners zijn allen actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn en hebben soms uiteenlopende belangen. Toch slaan ze nu eensgezind de handen ineen en presenteren ze een breed gedragen plan voor het wonen voor de komende 10 jaar.

Betaalbaarheid wonen

Naast de broodnodige nieuwbouw wordt er ook ingezet op betaalbaarheid van de bestaande woningen. Zo spreken Woonbond en Aedes af in een nieuw Sociaal Huurakkoord de betaalbaarheid van het huren te verbeteren. Ook in de vrije markt moeten er afspraken komen over de aanvangshuurprijzen en moet er een gematigde huurontwikkeling zijn. En IVBN en Woonbond spreken af dat huurders in de vrije sector straks ook naar de huurcommissie kunnen met een geschil met de verhuurder. 

‘De afgelopen tien jaar is de regering niet in staat gebleken om de woningmarkt adequaat aan te sturen. Met te hoge huren en lange wachttijden tot gevolg.' zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. 'Met de actieagenda geven wij de komende regering een blauwdruk om de problemen aan te pakken. We verdubbelen de bouwproductie door corporaties. Met Aedes komen we tot een nieuw Sociaal Huurakkoord om de woonlasten weer betaalbaar te maken en te houden. En  álle huurders krijgen toegang tot de Huurcommissie. Daar kunnen huurders in de vrije sector nu geen beroep op doen, terwijl dat hard nodig is.’

Hoge urgentie

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.’

Investeren

om al deze investeringen en plannen mogelijk te maken, vraagt de coalitie aan het Rijk om de Woningbouwimpuls te verbreden naar een NOVI-impuls van 2 miljard per jaar en de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken. Daarnaast is het nodig het Volkshuisvestingsfonds om te zetten naar een structurele regeling van € 300 miljoen per jaar en stelt de coalitie twee revolverende regelingen voor: een Rijksontwikkelfonds en een Koopstartfonds. Volgens het partners van de Actieagenda is het daarnaast nodig om in het regeerakkoord bindende afspraken vast te leggen over de financiën van gemeenten en over betere interbestuurlijke verhoudingen tussen de overheden.

beschikbaarheid
betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen