Huurders Vestia stellen voorwaarden bij verkoop aan Patrizia

23 oktober 2014

De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) heeft deze week haar zienswijze uitgebracht over de verkoop van 5.500 huurwoningen van Vestia aan de internationale belegger Patrizia. Het advies luidt: Voorwaardelijk positief.

Onder de loep genomen
Woning wordt onder de loep genomen.

Binnen de 5.500 huishoudens die zich geconfronteerd zien met deze mogelijke nieuwe verhuurder, is veel onrust ontstaan, zo merkte de LHV. Sommige huurders vrezen dat Patrizia een ‘op winst beluste vastgoedhaai’ is ‘die ons tegen een goed bod zó weer doorverkoopt’.

Volgens de verkoopregels voor corporatiewoningen moeten de huurdersorganisatie en de gemeente ‘in beginsel’ een positieve zienswijze hebben als een woningcorporatie meerdere sociale huurwoningen tegelijk (complexgewijs) aan een belegger wil verkopen. De minister voor wonen moet aan de woningcorporatie toestemming geven voor verkoop aan beleggers. In zijn afwegingen neemt hij de zienswijze van de huurdersorganisatie en gemeente mee.

Als het om corporatiewoningen gaat die geliberaliseerd zijn of ‘mogelijk te liberaliseren zijn’ (140 woningwaarderingspunten of meer hebben) dan hoeft alleen de gemeente in beginsel een positieve zienswijze te hebben.

Lijvige zienswijze

De LHV heeft in de voorbereidingen op hun zienswijze van 26 pagina’s (exclusief bijlagen van 65 pagina’s) Patrizia gesproken. De van oorsprong Duitse vastgoedbelegger wilde echter ‘concreet geen afspraken maken over de belangenbehartiging van huurders na de verkoop, om zo de onrust weg te nemen’, aldus de LHV in een persbericht.

Sociaal belang

De LHV ziet in dat deze verkoop voor Vestia noodzakelijk is en dat de verkoopprijs van het vastgoed goed lijkt te zijn. De belangenbehartiger van de Vestia-huurders vindt wel dat minister Blok zich bij zijn afweging om de verkoop wel of niet goed te keuren niet alleen moet laten leiden door een financieel belang. Hij moet ook het sociaal belang in het oog houden en er zorg voor dragen dat participatie door huurders mogelijk blijft.

Vijf voorwaarden

De zienswijze van de LHV op de geplande verkoop aan Patrizia is ‘voorwaardelijk positief’ wat betekent dat zij positief is mits de minister hieraan vijf voorwaarden verbindt. De LHV wil dat Patrizia een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet erkent en afspraken over belangenbehartiging van huurders vastlegt in een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Huurdersorganisatie Patrizia (SHOP, in oprichting).

Verplicht drie jaar verhuren

Daarnaast moet Patrizia beleid maken met betrekking tot planmatig onderhoud, klachtenafhandeling, incassobeleid en de aanwezigheid van huismeesters. Dit beleid moet kenbaar worden gemaakt aan de bewonerscommissies per complex. Verder moet er, om te voorkomen dat Patrizia het vastgoed snel weer doorverkoopt, een verplichting tot verhuur van drie jaar worden opgelegd.

Leegwaarde

Patrizia heeft expliciet in de koopovereenkomst met Vestia opgenomen dat de koop niet doorgaat als de minister een exploitatietermijn van zeven jaar oplegt. Die wettelijke eis van minimaal zeven jaar blijven verhuren (en winstdeling), vervalt als de kopende partij meer betaalt dan 75 procent van de leegwaarde van de woningportefeuille. De LHV heeft het laten checken en Patrizia betaalt meer dan 75 procent.

Taxateur niet onafhankelijk

Wel kwam de LHV er achter dat de partij die het vastgoed heeft getaxeerd ook de partij is die het vastgoed (na overgang aan Patrizia) gaat beheren. Dat is niet conform de regels voor verkoop van corporatiewoningen: de taxatie moet namelijk gebeuren door een onafhankelijke taxateur.

Niet transparant

De LHV constateerde dat het verkoopproces als geheel niet transparant is verlopen. ‘Dat hoeft geen probleem te zijn als er maar een toezichthoudend orgaan is dat het proces als geheel toetst. Dat orgaan is er echter niet’, aldus de LHV in zijn persbericht. Wel vertonen de toetsingskaders van de toezichthoudende organen grote overlap met elkaar, al is er geen enkele toezichthoudende instantie die toetst in hoeverre de bestaande rechten van huurders overeind blijven.

Toekomstige verkoop

De LHV heeft alle aspecten die van belang zijn bij de verkoop zo goed als mogelijk doorgelicht en denkt dat een aantal van zijn aanbevelingen ook voor toekomstige vastgoedtransacties in de sociale huursector relevant kunnen zijn.

Arnhem

Deze week werd ook bekend dat wethouder van volkshuisvesting van Arnhem Gerrie Elfrink in een brandbrief aan minister Blok heeft geschreven dat hij niet wil dat de 151 huurwoningen van Vestia in Arnhem worden verkocht. Het belang van de huizen voor de volkshuisvesting is te groot. Eerder deed de gemeente Tilburg een dergelijke oproep.

Zie ook:

huurdersorganisatie
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen