Huurders worden betrokken bij woonruimteverdeling

19 juni 2014

Bij het maken van afspraken over toewijzing van betaalbare huurwoningen, moeten gemeenten ook met huurdersorganisaties overleggen. Dat staat in de nieuwe Huisvestingswet, die naar verwachting op 1 januari 2015 van kracht wordt.

Woningtoewijzing

Onderzoeksbureau OTB van de TU Delft organiseerde gisteren een studiedag over de nieuwe Huisvestingswet. Vanwege de nieuwe wet gaan veel gemeenten aan de slag met een nieuwe huisvestingsverordening, die regelt hoe betaalbare huurwoningen worden toegewezen aan woningzoekenden. Nieuw is dat gemeenten vooraf niet alleen hoeven te overleggen met corporaties, maar ook met huurdersorganisaties.

Woonruimteverdeling

De Studiedag Huisvestingswet 2014 richtte zich op de woonruimteverdeling in een nieuwe tijd. Professor Marja Elsinga, tevens bestuurslid van de Woonbond, schetste als kader de stand van zaken op de huurwoningmarkt. Betaalbaarheid en legitimiteit zijn daarbij belangrijke thema’s. Mark Frequin, de hoogste ambtenaar van het ministerie BZK op het terrein van wonen, gaf toelichting op de gewijzigde regelgeving. Jannie Komduur, beleidsmedewerker van de Woonbond, betoogde in de paneldiscussie dat er gezamenlijk overleg nodig is over een rechtvaardiger verdeling van vrijkomende huurwoningen. Zij vindt het een goede zaak dat huurders nu ook wettelijk een positie krijgen om daarover mee te praten.

Verschillen tussen huidige en nieuwe wet

De nieuwe Huisvestingswet kent een aantal verschillen met de oude wet. Gemeenten mogen niet meer in convenanten met corporaties afspraken maken over de verdeling van goedkope woonruimte. Dat mag alleen in de vorm van een gemeentelijke (of regionale) huisvestingsverordening. Om regels te mogen stellen moet een gemeente scherper dan voorheen aantonen dat er sprake is van schaarste én dat deze schaarste nadelige effecten heeft. Deze schaarste hoeft niet beperkt te zijn tot de sociale voorraad. De verdeling van goedkope koopwoningen valt niet meer onder de wet.

Discussie over Rotterdamwet en tijdelijke contracten

De meest spannende discussies gingen op de studiedag niet over de Huisvestingswet zelf, maar over thema’s in de lokale woningmarkten, zoals de ‘Rotterdamwet’ en tijdelijke huurcontracten. Met de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek kunnen gemeenten mensen die geen inkomen uit werk hebben weren uit bepaalde wijken. Omdat deze wet op verzoek van de gemeente Rotterdam is gemaakt en deze de wet als enige toepast, wordt de wet vaak de ‘Rotterdamwet’ genoemd. De Woonbond vindt dat overlast in wijken gericht moet worden aangepakt. Het uitsluiten van mensen met een uitkering en hen stigmatiseren als ‘overlastgevend’ vindt de Woonbond zeer onwenselijk. Toch heeft het ministerie onlangs de termijnen in deze wet verruimd.

Voor huurders vaak geen alternatief na tijdelijk contract

De Woonbond is geen voorstander van tijdelijke contracten omdat deze zeer nadelige gevolgen hebben, zoals aantasting van de huurbescherming. Bovendien plaatst het huurders in een onzekere, afhankelijke positie. Voor veel huurders met tijdelijke contracten zijn er na afloop van het contract geen goede alternatieven op de woningmarkt.

huurdersorganisatie
overlegwet
woningtoewijzing
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen