Liberalisatie op grote schaal dreigt

13 februari 2014

Dinsdag 11 februari meldde de Woonbond op zijn website dat minister Blok in zijn novelle bij de Herzieningswet Toegelaten Instellingen voorstelt om alle woningen met 143 punten of meer uit de gereguleerde (sociale huur-) sector te halen. Dat is wat te kort door de bocht geformuleerd, maar er is wel degelijk een dreiging dat sociale huurwoningen op grote schaal worden geliberaliseerd.

Huisje van eurobiljet

In de vorige versie van de novelle van Blok van mei 2013 konden ook de te liberaliseren huurwoningen met meer dan 142 punten facultatief worden overgebracht naar het commerciële deel, de zogenaamde niet-Daeb tak. De Woonbond heeft daarop verontrust gereageerd, want uit de toelichting van het voorstel viel af te leiden dat daarbij gedacht werd aan 200.000 te liberaliseren woningen die ondergebracht zou worden in de niet-Daeb tak.

In de nieuwe versie van de novelle die aan de meest betrokken organisaties is voorgelegd, dus ook aan de Woonbond, staat: “Facultatief over te hevelen werkzaamheden betreffen in elk geval niet-geliberaliseerde huurwoningen die wel in aanmerking komen voor liberalisatie.” Dit betekent dat naast de al geliberaliseerde huurwoningen, ook de te liberaliseren huurwoningen (op dit moment meer dan 143 punten) naar de niet-Daeb tak kunnen overgaan. De keuze of de te liberaliseren huurwoningen in de niet-Daeb komen, is volgens de minister in belangrijke mate lokaal maatwerk Dit zal in nauw overleg tussen de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente bezien moeten worden. Vervolgens beoordeelt de minister de voorstellen.

Novelle

Het uitgangspunt van de nieuwe versie van de novelle is dat wordt gestart met een zodanige solvabiliteit in de sociale en commerciële tak, dat beide bedrijfsonderdelen zelfstandig levensvatbaar en financierbaar zijn. Of dat mogelijk is, is volgens de minister mede afhankelijk van de mate waarin te liberaliseren huurwoningen kunnen worden overgebracht naar de niet-Daeb tak. Een en ander betekent volgens de Woonbond dat bij de scheiding een sterke impuls is om de te liberaliseren woningen onder te brengen in de commerciële tak om er zo voor te zorgen dat de niet-DAEB zelfstandig levensvatbaar, solvabel en financierbaar is.

Verwachting Woonbond

De Woonbond voorziet dat er grote schaal geliberaliseerd gaat worden. Door het grote aantal woningen met 143 (of meer) punten, ligt het liberalisatiepotentieel in de gereguleerde huursector op 42% (ABF). De Woonbond vindt het onterecht dat huurwoningen die op dit moment nog niet geliberaliseerd zijn in de commerciële (niet-Daeb) tak mogen worden ondergebracht om vervolgens geliberaliseerd te worden. In 2013 werd macro over de hele huursector in 27% van de gevallen dat een huurwoning vrij kwam de huur ervan geharmoniseerd tot boven de aftoppingsgrenzen en in 9% van de gevallen tot boven de liberalisatiegrens. Het gevolg is dat er een tekort dreigt aan betaalbare huurwoningen.

Extra ruimte wordt benut

Kijken we naar Amsterdam dan zien we dat het aantal verhuringen in de vrije sector door de corporaties in 2009 op 968 woningen lag, terwijl dat in 2012 al was opgelopen tot 2.072 woningen (waarvan 67% een huurprijs heeft van meer dan 930 euro) Tot nu toe toppen corporaties de huren nog vaak af en benutten zij over het algemeen niet de gehele huurruimte, maar wij zien een trend dat de extra ruimte om huurinkomsten te vergroten steeds meer wordt benut. Momenteel wordt al een kwart van de vrijkomende woningen geliberaliseerd.

Liberaliseren aantrekkelijk gemaakt

Feit is dat de prikkel om te liberaliseren groot is, doordat voor geliberaliseerde woningen geen verhuurdersheffing hoeft te worden betaald. Dat maakt het financieel extra aantrekkelijk om te liberaliseren. Ook de minister onderkent dit in de novelle: ‘Het overgrote deel van de gereguleerde huurwoningen, waarover de verhuurdersheffing verschuldigd is, zal in de Daeb-tak blijven, terwijl de geliberaliseerde huurwoningen en – afhankelijk van onder meer afspraken met gemeenten en goedkeuring van de minister – mogelijk ook een deel van de te liberaliseren huurwoningen naar de niet-Daeb tak/woningvennootschap zullen overgaan, waar de last van de verhuurdersheffing veel beperkter zal zijn.’ (MvT Novelle: 3.4.5: Wijzigingen in de uitwerking van de administratieve scheiding).

Weinig vertrouwen

Kortom: de Woonbond heeft er weinig vertrouwen in dat de waarborgen uit de novelle om liberalisatie op grote schaal tegen te gaan, effectief zijn. Mede door de verhuurdersheffing is er een zeer grote prikkel om woningen te liberaliseren. De veiligheidskleppen om grootschalige liberalisatie te voorkomen zijn onvoldoende. De positie van huurdersorganisaties en de gemeenten in het overleg met corporatie en gemeente is helaas niet sterk genoeg om dit te voorkomen. Daarom is de Woonbond voor een liberalisatieverbod (met alleen een ontheffingsmogelijkheid om zwaarwegende redenen) in te voeren om daarmee de sociale huurvoorraad in stand te houden.

betaalbaarheid
geliberaliseerde huurprijs

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen