PvdA en VVD wethouders wonen zien niets in verhuurdersheffing

17 december 2012

PvdA wethouders Wonen maken zich in het land grote zorgen over de gevolgen van de verhuurdersheffing. De gevolgen zijn zo drastisch dat gemeenten ze niet kunnen overzien. In Limburg zijn zelfs VVD wethouders en de VVD gedeputeerde Koppe er van overtuigd dat de vermeende besparingen voor het Rijk, overtroffen zullen worden door toenemende kosten (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen) en inkomstenderving (BTW, Vpb, loon- en inkomstenbelasting).

www.actiehuuralarm.nl
Logo van de Actie Huuralarm van de Woonbond

Vrijwel alle wethouders wijzen op één overkoepelend bezwaar tegen de verhuurdersheffing: die is een aanslag op de investeringscapaciteit van woningcorporaties. En daarmee een aantasting van de kwaliteit en kwantiteit van het woningaanbod. De heffing zet een streep door cruciale investeringen in leefbaarheid in aandachtswijken en krimpgebieden, stedelijke vernieuwing, onderhoud, duurzaamheid en het verbeteren van de energiezuinigheid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de redactie van de Woonbond onder de wethouders wonen van de G4 en het stedennetwerk G32.

Begin december overhandigde de G32 een herziene versie van hun Position Paper Woningmarkt aan minister Blok voor wonen. 'De maatregelen die het kabinet in het regeerakkoord voorstelt voor de woningmarkt zullen de verhuisbeweging niet op gang brengen en derhalve de woningmarkt op slot houden', stelden de 32 gemeenten in een begeleidend persbericht. Daphne Bergman (D66) wethouder in Gouda sluit niet uit dat 'de kwaliteit van de (sociale) woningvoorraad achteruitgaat, het woningtekort verder oploopt, de wijkontwikkeling tot stilstand komt en een bijdrage aan scheiden van wonen en zorg uitblijft.' In het bijzonder zullen (toekomstige) huurders daar de dupe van zijn, denkt zij. Mirjam Hamberg (SP) wethouder in Alkmaar vraagt zich af waar mensen straks moeten wonen. Zij denkt dat de woningcorporaties steeds minder huurwoningen zullen kunnen aanbieden onder de € 366,- en dat er steeds meer woningen geliberaliseerd zullen worden. 'Dat betekent dat voor veel mensen ook huren onbereikbaar wordt. Kopen is ook moeilijk. Dus waar moeten mensen wonen?'

Prairies

De PvdA wethouder Jan Bron uit Hengelo vreest 'prairies' in zijn gemeente omdat nieuwbouwplannen niet doorgaan: 'In onze regio, met relatief lage WOZ-waarden, zullen de kasstromen fors teruglopen met alle gevolgen van dien voor investeringen in vastgoed en leefbaarheid van wijken. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad van de Hengelose wijken, maar ook indirect voor de werkgelegenheid in de bouwsector.'

Motor

'Bij de verhuurdersheffing moet worden opgeteld de wegvallende investeringscapaciteit van de gemeente zelf, door forse bezuinigingen, afschrijvingen op het grondbedrijf door plannen die niet doorgaan (c.q minder opbrengsten) en het wegvallen van het ISV budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing vanuit het Rijk) na 2014', voegt Ruud Guyt (PvdA) wethouder wonen in Sittard-Geleen, eraan toe. 'In een tijd dat juist de corporatiesector de motor voor de woningmarkt kan, ja zelfs moet vormen, is de verhuurdersheffing dus een slecht instrument', concludeert Frans Stienen (CDA) wethouder volkshuisvesting in Helmond.

Energiebesparing

Wat Rinette Reynvaan (Beter voor Dordt) wethouder in Dordrecht betreft, is de verhuurdersheffing 'niet goed voor de huurders, niet goed voor de wijken en dus niet goed voor Dordrecht': 'De herstructurering is in onze aandachtswijken pas halverwege. Nu stoppen betekent dat veel investeringen voor niets zijn gedaan, dat de problemen de komende jaren weer zullen toenemen en dat het op termijn aanzienlijk duurder zal worden om dat weer te herstellen.' Zij wijst er op dat de energielasten de komende jaren een steeds groter deel van de totale woonlasten zullen uitmaken. 'Als corporaties het zich niet meer kunnen veroorloven om te investeren in energiebesparende maatregelen, zullen huurders dat de komende jaren gaan voelen in hun portemonnee.'

Verkoop

Corporaties zullen het verlies aan inkomsten moeten compenseren door verkoop van woningen. 'Doordat er al veel aanbod van appartementen is op de koopmarkt in Dordrecht, zal het daarbij vooral moeten gaan om eengezinswoningen in de populaire wijken en buurten. Dit leidt tot een verschraling van het woningaanbod in de sociale huursector en een concentratie van corporatiebezit op minder gewilde plekken', schetst Reynvaan de praktijk.

Limburg

In Limburg daarentegen, is verkoop helemaal geen optie. Gedeputeerde Erik Koppe (VVD) van de Provincie Limburg, de wethouders wonen Costongs (PvdA, Maastricht), Braeken (PvdA, Heerlen), Guyt (PvdA, Sittard-Geleen), Dritty (portefeuillehouder stadsregio Parkstad Limburg), Kemp (CDA, Roermond), Kirkels (VVD, Weert), Beucken (VVD, Venlo), Bouwend Nederland en de Limburgse woningcorporaties, stuurden eind november een brandbrief naar minister Blok. 'Vooral in krimpgebieden komen de regeringsmaatregelen voor de sociale huursector keihard aan', schrijven zij.

Krimp

Zes grote Limburgse corporaties met een gezamenlijk woningbezit van 95.000 woningen (tweederde van de Limburgse sociale woningvoorraad) inventariseerden de financiële gevolgen van de kabinetsmaatregelen. 'De gezamenlijke investeringscapaciteit van de Limburgse corporaties neemt met 1,5 miljard euro af. De gevolgen voor de Limburgse woningmarkt zijn niet te overzien', schrijft gedeputeerde Koppe. Hij wijst er op dat verkoop van corporatiebezit in krimpgebieden geen oplossing biedt vanwege de geringe vraag naar die woningen, 'nog afgezien van het negatieve effect van verkoop van corporatiewoningen op de prijsvorming op de markt voor particuliere woningen.'

Bouwsector

De kabinetsmaatregelen betekenen ook een nieuwe forse klap voor de Limburgse bouwsector, benadrukken gedeputeerde Koppe en de woonwethouders. Sinds 2007 is de woningproductie in Limburg ongeveer gehalveerd. 'Als de bouw in sociale sector nu ook wegvalt zal de werkloosheid in de bouw en aanverwante bedrijven verder toenemen.' De ondertekenaars zijn er dan ook van overtuigd dat de vermeende besparingen voor het Rijk overtroffen zullen worden door toenemende kosten (bijvoorbeeld vanwege werkloosheidsuitkeringen) en inkomstenderving (BTW, Vpb, loon- en inkomstenbelasting).

Zou minister Blok gevoelig zijn voor de brandbrief van zijn Limburgse partijgenoten?

kabinetsbeleid
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen