Regels verkoop van corporatiewoningen vergaand versoepeld

11 oktober 2013

De verkoop van corporatiewoningen aan zittende huurders, andere corporaties of aan andere vastgoedbeleggers is altijd aan regels gebonden geweest. Sinds 1 oktober zijn nieuwe regels van kracht die de verkoop van corporatiewoningen (leegstaand of bewoond) makkelijker maken. De nieuwe verkoopregels hebben vergaande consequenties.

Binary Data Sint Mariastraat Rotterdam
Klushuizen in de Sint Mariastraat in Rotterdam.

De verkoopregels (vastgelegd in de circulaire MG 2013-2) maken onderscheid in verkoop van sociale en van geliberaliseerde huurwoningen. Voor de sociale huurwoningen verandert er weinig. Deze kunnen alleen te koop worden aangeboden als gemeente en huurders een positieve zienswijze over het verkoopvoorstel indienen en de minister van BZK instemt. Ook mogen de woningen niet voor een dumpprijs worden verkocht.

Miljoen 'te liberaliseren' woningen

Nieuw is echter dat ‘te liberaliseren’ huurwoningen onder hetzelfde regime als geliberaliseerde huurwoningen vallen. Dit betekent dat woningen met 142 woningwaarderingspunten of meer, met minder regels te koop kunnen worden aangeboden. Dat gaat naar schatting om ongeveer een miljoen huurwoningen.

Woonfondsen

Tegelijkertijd is het rijk via het ministerie van Economische Zaken bezig om investeringen van pensioenfondsen, verzekeraars en banken aan te trekken voor de Nederlandse economie. Het rijk wil hen onder andere gaan faciliteren in het opkopen van pakketten corporatievastgoed door middel van zogenoemde 'Woonfondsen'. Het doel hiervan is om het geliberaliseerde en 'mogelijk te liberaliseren' deel van de corporatiewoningen (dus de woningen met 142 punten of meer) deels te verkopen aan institutionele (en buitenlandse) beleggers en uit handen te nemen van de corporaties. De eerdere plannen, waarbij corporaties alle woningen met 142 punten of meer verplicht moesten afstoten, zijn echter van tafel. Het is nog niet duidelijk om hoeveel woningen het zal gaan, of hoe groot de vrijheid van corporaties zal zijn om de woningen te behouden.

Pilots in de G4

De G4 was betrokken bij de overleggen over de Woonfondsen en op dit moment wordt er in G4 verband een aantal pilotprojecten nader uitgewerkt waarin verschillende financieringsarrangementen voor Woonfondsen worden getest.

Reactie op concept-circulaire

De Woonbond heeft afgelopen zomer op verzoek van het ministerie binnen vier weken een reactie gegeven op een concept versie van de circulaire met de nieuwe verkoopregels. Maar de problemen waar de Woonbond in zijn reactie op wees, zijn ongewijzigd in de definitieve circulaire blijven staan.

Rechtsongelijkheid

Een probleem van de nieuwe verkoopregels is dat er rechtsongelijkheid wordt geïntroduceerd tussen huurders die een gelijkwaardig contract hebben. Huurders in een sociale huurwoning met 142 punten of meer (maar met een huurprijs onder de € 681,-), hebben door deze circulaire niet langer dezelfde rechten als huurders in een sociale woning met minder dan 142 punten (en dus ook een huurprijs onder de € 681,-). Deze huurders in hun 'mogelijk te liberaliseren' woning, krijgen bijvoorbeeld niet een eerste aanbod om de woning zelf te kopen.

Zeggenschap huurders

Zorgelijk is ook dat de zeggenschap van huurders over de verkoop van corporatiewoningen nauwelijks aan bod komt. Bij geliberaliseerde of 'te liberaliseren' huurwoningen, ook die in verhuurde staat, volstaat wat minister Blok betreft alleen de zienswijze van de gemeente. Dit is in strijd met artikel 3 t/m 5 van de Overlegwet waarin het recht op informatie, overleg en advies is vastgelegd.

Overlegwet ook voor vrije sector

De Woonbond heeft de minister hier ook in zijn reactie op de conceptversie van de circulaire op gewezen en nog maar eens benadrukt dat de Overlegwet van toepassing is op de hele huursector, inclusief de vrije sector. Als Blok zijn circulaire niet aanpast op dit punt, wordt de Overlegwet geschonden tenzij die wordt aangepast. Op het ministerie is men echter van mening dat de Overlegwet onverkort van kracht is, ook na invoering van deze circulaire.

kabinetsbeleid
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen