Saneringsheffing corporaties fors omhoog door Vestiadebacle

21 augustus 2012

Het bestuur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft de noodlijdende woningcorporatie Vestia financiële steun toegezegd van maximaal € 675 miljoen plus rente. Om dit te bekostigen moeten alle corporaties vanaf 2013 een saneringsbijdrage tussen 1 en 5 procent gaan betalen. Dit schrijft het CFV in een brief aan alle corporatiebestuurders.

Woningcorporatie Vestia
Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia

De saneringssteun maakt deel uit van het reddingsplan, waarover Vestia, de betrokken banken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds het op 17 augustus tot in detail eens werden. Het is bedoeld om de derivatenportefeuille waarop Vestia miljarden verlies leed, zorgvuldig te kunnen afbouwen.

In het akkoord, waarvan de hoofdlijnen al eerder bekend werden, is de financiële pijn verdeeld over Vestia, de betrokken derivatenbanken en de gezamenlijke corporaties. Ondanks het enorme bedrag wijst het Centraal Fonds er in zijn brief op dat de schade nog zeker een miljard hoger had kunnen uitvallen.

Hogere heffing

Op basis van de huidige regels kan het CFV maximaal 1 procent per jaar, oftewel € 120 miljoen, aan saneringsbijdrage heffen bij corporaties. Dat is bij lange na niet genoeg voor de reddingsoperatie van Vestia. Daarom zal het percentage worden verhoogd tot maximaal 5 procent en over meerdere jaren worden geheven. Voor hoe lang kan het Fonds nog niet zeggen. Vestia zelf draagt ook fors bij, op basis van een (nog niet goedgekeurd) verbeterplan. Dit behelst onder mee de verkoop van 15.000 woningen, het schrappen van projecten en arbeidsplaatsen, de verandering van de besluitvormingsstructuur en een ander huurbeleid, met hogere (streef)huren.

Mogelijk faillissement

Het Fonds schrijft dat de schade voor Vestia en de sector als geheel ‘nog altijd zeer groot is’, maar wijst erop dat er geen alternatief voorhanden is. ‘Indien niet tot sanering zou zijn overgegaan, zou een faillissement van Vestia een denkbaar scenario zijn geweest’. Het hele zekerheidsstelsel dat we in Nederland kennen zou dan mogelijk op de tocht zijn komen te staan. Bovendien kan het bezit van Vestia nu merendeels behouden blijven voor de sociale volkshuisvesting. Bij een faillissement zou een grootschalige gedwongen verkoop niet denkbeeldig zijn geweest.

Woonbondpeiling over saneringssteun

Het Centraal Fonds kan op de steun rekenen van deelnemers aan de online Woonbondpeiling van vorige maand. Van de 779 stemmers was een krappe meerderheid (55 procent) het eens met de stelling ‘Het is terecht dat alle corporaties meebetalen aan het Vestia-debacle’. De stelling ontlokte vooral de tegenstemmers veel commentaar, waarvan de teneur is dat de bestuurders en toezichthouders ook aansprakelijk moeten worden gesteld voor het gevoerde wanbeleid. Een deelnemer verwoordde het als volgt: ‘Het kan niet zo zijn dat door toedoen van een zakkenvullende directie en meeprofiterende commissarissen de rest van de Nederlandse corporaties en huurders op de blaren moeten gaan zitten. Er zal een overkoepelende organisatie moeten komen waar ook afgevaardigde huurders in plaats kunnen nemen. Tevens zal naar de huurders veel meer informatie moeten gaan over het wel en wee van de corporatie waar zij deel van uitmaken en waar de gelden, fondsen en projecten aan worden toebedeeld.’

CFV
misstanden corporatiesector
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen