Wat verandert er voor huurders in 2015?

25 november 2014

Op 1 januari 2015 worden er diverse wetten en regels aangepast waarmee huurders en woningzoekenden te maken kunnen krijgen. Het gaat om de huur- en inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) en voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De nieuwe maximumpercentages voor de huurverhoging per 1 juli worden begin 2015 bekendgemaakt.

Huurprijs berekenen

De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de zogeheten liberalisatiegrens) wordt in 2015 verhoogd van € 699,48 naar € 710,68. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om deze grens vanaf 2016 voor drie jaar te bevriezen. Zelfstandige woningen die voor een lager bedrag worden verhuurd, zijn niet geliberaliseerd en vallen onder het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel).

Op dit moment ligt er ook een voorstel bij de Tweede Kamer om het woningwaarderingsstelsel aan te passen. In het vernieuwde puntenstelsel gaat de WOZ-waarde gemiddeld voor een kwart meetellen. De WOZ-waarde vervangt de huidige WWS-onderdelen ‘woonvorm’ en ‘woonomgeving’ (de overige onderdelen blijven gehandhaafd).

Donnerpunten

In het nieuwe stelsel zijn ook de zogeheten ‘Donnerpunten’, die voormalige minister Donner invoerde om in schaarstegebieden de maximale huurprijs te verhogen, meegesmokkeld en over het hele land uitgesmeerd. Dat betekent dat in een aantal gebieden (vooral in de regio Rotterdam, Den Haag, Arnhem/Nijmegen en in een aantal populaire wijken in Amsterdam) de maximale huurprijs fors kan stijgen. In andere regio’s kan hij dalen (Utrecht en Eindhoven) zodat huurders die nu de maximaal redelijke huur betalen, huurverlaging kunnen vragen.

Huurtoeslaggrenzen

Voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens kunt u huurtoeslag krijgen. Of en hoeveel, hangt af van uw huur, uw inkomen, uw leeftijd en uw huishoudenssituatie. De basishuur (de huur die huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen) bedraagt in 2015 € 229,64 voor huishoudens jonger dan 65 jaar, € 227,82 voor oudere alleenstaanden en € 226,01 voor oudere meerpersoonshuishoudens. De ‘kwaliteitskortingsgrens’ gaat met 3,6 procent omhoog naar € 403,06. Over de huur boven deze grens (tot de 'aftoppingsgrens') krijgt u nog maar 65 procent huurtoeslag. Deze grens geldt ook als maximale huurgrens voor huurtoeslag voor jongeren (zonder handicap) onder 23 jaar.

De aftoppingsgrens gaat ook met 3,6 procent omhoog, naar € 576,87 voor één- en tweepersoonshuishoudens en naar € 618,24 voor huishoudens die uit drie of meer mensen bestaat. Het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij meerpersoonshuishoudens niet meegenomen voor de hoogte van de huurtoeslag. Ouderen, alleenstaanden en gehandicapten krijgen van het huurdeel boven de aftoppingsgrens (tot de liberalisatiegrens van 710,68 euro) 40 procent vergoed.

De maximum inkomensgrens (verzamelinkomen) om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, wordt in 2015 met 1,6 procent verhoogd. Voor alleenstaanden (onder 65 jaar) bedraagt de nieuwe grens € 21.950,-, voor meerpersoonshuishoudens (onder 65 jaar) € 29.800,-, voor oudere alleenstaanden € 21.950,- en voor oudere meerpersoonshuishoudens € 29.825,-.

Gluurverhoging

De inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) blijft ook in 2015 nog van kracht. Verdiende u in 2013 tussen € 34.229,- en € 43.786,- (verzamelinkomen) dan mag uw verhuurder de huur per 1 juli 2015 met 0,5 procent extra verhogen (boven het maximale basispercentage). Lag uw inkomen boven € 43.786,- dan mag de huur met maximaal 2,5 procent extra omhoog. De precieze percentages van de maximale huurverhoging in 2015 zijn nog niet bekend. Die hangen af van de inflatie en worden begin 2015 bekendgemaakt. De inflatie zal dit jaar naar schatting 1 procent bedragen. In 2014 bedroeg de maximale basishuurverhoging 4 procent (2,5 procent inflatie + 1,5 procent opslag) voor inkomens tot € 34.085,-, 4,5 procent voor inkomens tussen € 34.085,- en € 43.602,- en 6 procent voor hogere inkomens.

Inkomensgrens sociale huurwoning

Het maximale inkomen waarbij nieuwe huurders nog in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie is verhoogd naar € 34.911,- (was in 2014 € 34.678,-). Dit is de zogeheten ‘Brusselgrens’. Wel mogen corporaties 10 procent van de woningen met een huur tot € 710,68 toewijzen aan huishoudens met een (iets) hoger inkomen. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer (onderdeel van de gewijzigde Woningwet) om de regeling iets te verruimen. Er mag dan nog 10 procent van de vrijkomende woningen extra worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.000,- (prijspeil 2012).

geliberaliseerde huurprijs
huurtoeslag
inkomensafhankelijke huurverhoging
inkomensgrens
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen