Prestatieafspraken wonen & zorg

Welke prestatieafspraken kunnen gemeenten, verhuurders en huurdersorganisaties maken over wonen en zorg? Een aantal voorbeelden.

Voldoende aanbod

De gemeente, de corporatie(s) en huurdersorganisatie(s) streven naar voldoende geschikte woningen, zodat senioren en mensen met beperkingen zelfstandig kunnen (blijven) wonen en leven. Het aanbod van toegankelijke (gelijkvloers, rollatortoegankelijk, rolstoeltoegankelijk) en levensloopgeschikte huurwoningen en zorgwoningen wordt met … (aantal) uitgebreid.

Nieuwbouw

De komende jaren zullen er voldoende geschikte woningen nieuw gebouwd worden om aan de groeiende behoefte te voldoen. Concreet betekent dat …. (aantallen en projecten).

Aanpassing bestaand vastgoed

Corporaties investeren om …. (aantal) woningen aan te passen en levensloopgeschikt te maken. Bij renovatieprojecten wordt bij de planvorming rekening gehouden met aanpassingen om de woning geschikter te maken voor mensen met beperkingen. Als bestaand zorgvastgoed (verzorgings- en verpleeghuizen) leeg komt te staan, zullen partijen zorgvuldig kijken naar de mogelijkheden van transformatie naar (betaalbare) woonruimten voor ouderen.

Betaalbare woningen

Voor veel huurders vormen de toenemende woonlasten een groot probleem. Bij het aanbod van toegankelijke en levensloopgeschikte woningen zal rekening gehouden worden met de betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen. Daarbij wordt breed gekeken naar de woonlasten: naast huur zijn ook de energielasten en de servicekosten van belang.

Bewonersinitiatieven

De gemeente, de corporatie(s) en huurdersorganisatie(s) stimuleren ondersteunen actief nieuwe initiatieven van bewoners die een eigen kleinschalige woonvorm willen opzetten, zoals een woongroep voor senioren. Zij verkennen verder de mogelijkheden voor zorgcoöperaties waarbij gemeenschappelijk zorg- en/of welzijnsvoorzieningen opgezet worden die het langer zelfstandig wonen voor senioren mogelijk maken.

Informatievoorziening

Senioren zijn zelf verantwoordelijk voor hun woonsituatie. De gemeente informeert senioren actief over de (financiële) mogelijkheden voor woningaanpassingen en voor verhuizing naar een geschikte woning.

huurdersorganisatie
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen