In actie komen tegen sloop

In actie tegen sloop

In de praktijk komt het vaak genoeg voor dat de verhuurder niet zorgvuldig omgaat met de belangen, rechten en emoties van de zittende huurders. Wat kun je doen?

Niet akkoord gaan

Het belangrijkste machtsmiddel bij sloop is dat je samen met je medehuurders niet meteen akkoord gaat met de huuropzegging door je verhuurder. Dat doen jullie pas als je verhuurder al jullie vragen heeft beantwoord en wensen heeft ingewilligd. Doet hij dat niet en houdt iedereen zijn poot stijf, dan moet je verhuurder voor elke individuele huurder naar de rechter om de huurovereenkomst ‘van rechtswege te laten ontbinden’. Hij moet daarbij aantonen dat het voorstel tot sloop redelijk is. Je kunt die redelijkheid betwisten door de rechter op alternatieven te wijzen. Die heeft de bewonerscommissie, waarin de huurders zijn verenigd, inmiddels onderzocht. Als je zo samen optrekt, zal je verhuurder snel inzien dat hij een heilloze weg bewandelt. Het voeren van individuele rechtszaken tegen alle huurders levert namelijk veel gedoe op en waarschijnlijk ook negatieve publiciteit. Het is ook voor hemzelf veel verstandiger vanaf het begin goed overleg te voeren met de gezamenlijke huurders.

Bewonerscommissie oprichten

Het tweede machtsmiddel hebben we al genoemd: samen optrekken. Dat doe je dus door een bewonerscommissie op te richten. Daarmee krijg je een sterkere onderhandelingspositie naar de verhuurder. Als je je poot stijf hebt gehouden bij de huuropzegging, zal je verhuurder, misschien knarsetandend, die positie ook accepteren. Lees meer over het belang van bewonerscommissies.

Procedure Overlegwet

Een bewonerscommissie kan niet naar de rechter om het sloopvoorstel inhoudelijk aan de orde te stellen. Maar ze kan wel een beroep doen op de Huurcommissie als ze vindt dat de verhuurder geen goed overleg voert over de sloop. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Wordt de bewonerscommissie in het gelijk gesteld, dan moet de verhuurder dus beter gaan overleggen, lees: luisteren naar wat de bewonerscommissie naar voren brengt en daar iets mee doen.

Procedure verstoring woongenot

Je kunt met je medehuurders een procedure starten tegen je verhuurder als deze tijdens de sloop het leefklimaat in je complex laat verloederen. Soms gebeurt dat bewust om de achterblijvende huurders ‘weg te jagen’. Je kunt je verhuurder bij de rechter aanspreken op zijn wettelijke plicht het ‘ongestoorde woongenot’ te garanderen. Laat de verhuurder (ook) al het onderhoud in je complex achterwege en leidt dit tot ernstige gebreken, dan kun je bij de Huurcommissie om huurverlaging vragen.

Klachtencommissie corporatie

Bij een conflict over de sloop kun je ook naar de klachtencommissie van je verhuurder. Een woningcorporatie is verplicht er een te hebben. De klachtencommissie is onafhankelijk en kan een objectieve kijk op de zaak geven. Haar uitspraken hebben echter geen juridische status. De corporatie is niet verplicht ze op te volgen.

De gemeente

Naar de gemeente gaan heeft vaak niet zo’n zin. Gemeenten en corporaties hebben elkaar op allerlei vlakken nodig. De gemeente zal daardoor al snel zeggen dat de sloop haar zaak niet is of deze juist ondersteunen. Mocht je complex een cultuurhistorische waarde hebben, dan kun je de gemeente wel aanspreken op het behoud hiervan. Schakel daarvoor desnoods cultuurhistorische verenigingen in. Misschien kunnen zij de gemeente ervan overtuigen dat ze aan jouw complex een status verleent van monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.

De politiek

Bij de gemeenteraad moet je wel terecht kunnen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad hebben daarmee het laatste woord en kunnen bijvoorbeeld een wethouder dwingen om in te grijpen in sloopplannen voor een buurt. Bij alle lokale volksvertegenwoordigers op de koffie gaan om je verhaal te doen en om hun hulp te vragen, kan wel degelijk nut hebben. Mogelijk kun je met volksvertegenwoordigers afstemmen om een meerderheid te vinden voor een motie tegen de sloop. Of om vragen te stellen over onopgehelderde zaken richting de wethouder. Er zijn tal van bewonerscommissies die het niet bij het lokale niveau laten en ook landelijke volksvertegenwoordigers benaderen voor hulp.  

Media

Een beproefd actiemiddel is het inschakelen van de media. De (lokale en regionale) media duiken graag in conflicten. Als je de media benadert, zorg er dan wel voor dat je een ‘goed verhaal’ hebt en je de reden van je protest tegen sloop goed kunt onderbouwen. Met de media inschakelen is de kans groot dat het conflict zal aanwakkeren.  Dus als je nog hoop hebt dat je op een andere manier tot goede samenwerking met de verhuurder kan komen, dan kan het verstandig zijn de media er nog even buiten te laten.  

actie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen