Hoe gaat de afrekening van servicekosten in gemengde complexen?

Als in een complex huur- en koopwoningen zijn, moeten de servicekosten aan de huurder dan worden doorberekend op basis van de nota's van de servicebedrijven of gaat dat via de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Narekenen

Antwoord

Als het gaat om de afrekening van de servicekosten moet uw verhuurder dat altijd doen zoals dat wettelijk is voorgeschreven. Of er in het complex sprake is van eigenaar-bewoners en een VvE doet niet terzake. Ook in dat geval dient er dus sprake te zijn van een jaarlijkse en gespecificeerde afrekening van de servicekosten, die u uiterlijk moet hebben ontvangen op 30 juni van het jaar na het kalenderjaar waarop de afrekening betrekking heeft.

Verrekening werkelijk gemaakte kosten

Inhoudelijk moet het bij de servicekostenafrekening gaan om de verrekening van de door de verhuurder werkelijk gemaakte kosten (dus inderdaad op basis van de nota’s van de bedrijven die de service en diensten hebben geleverd) met de door de huurder betaalde voorschotten, volgens de overeengekomen verdeelsleutel(s). De in rekening gebrachte servicekosten moeten wat de hoogte daarvan betreft ook redelijk zijn. En natuurlijk mogen op de afrekening alleen servicekosten staan die in het huurcontract of later (schriftelijk) zijn overeengekomen. 

Alerte houding huurders loont

In complexen met huur- en koopwoningen – kortweg ‘gemengde’ complexen - is zo mogelijk nog meer alertheid van de huurder(s) bij de afrekening van de servicekosten nodig dan in het geval van alleen huurwoningen. Bijvoorbeeld omdat eigenaar-bewoners (ook) andere ‘servicekosten’ betalen, zoals voor het onderhoud van de lift en de collectieve stookinstallatie, de opstalverzekering van het complex en de diensten van het beheerkantoor. En zulke ‘servicekosten’ mogen uiteraard niet bij de huurders in rekening worden gebracht. Soms hebben huurders en eigenaar-bewoners dezelfde servicekosten, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, de verlichtingskosten daarvan en de kosten van de huismeester, eventueel afhankelijk van de specifieke werkzaamheden die bij diens taakomschrijving horen.

Kostenposten analyseren

Het is dus belangrijk alle servicekostenposten één voor één nauwkeurig te analyseren en na te gaan of de kosten bij de huurders in rekening mogen worden gebracht, of dat op de juiste manier is gebeurd (op grond van de werkelijk gemaakte kosten en conform de verdeelsleutel) en of de hoogte van de kosten redelijk is.​

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
gemengd complex
huurdersorganisatie
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen