Hoe kun je als huurder omgaan met betalingsproblemen?

Hoe kun je als huurder omgaan met betalingsproblemen?

vrouw kijkt met zorgelijk gezicht naar betaalpasjes

Antwoord

In de meeste huurovereenkomsten staat de verplichting opgenomen om de huurprijs iedere maand voor een bepaalde datum aan de verhuurder te voldoen.

Van wanbetaling is sprake als de huurder een grote huurachterstand heeft of als de huurder, ondanks aanmaningen van de verhuurder, de huur telkens te laat betaalt. Als u soms te laat betaalt of een kleine huurachterstand heeft, is er nog geen sprake van wan­betaling. Het betalingsverleden van de huurder speelt bij eventuele beoordeling door de rechter een grote rol.

Als één van beide partijen zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, noemen we dat wanprestatie. Juristen noemen dit ook wel ‘een toerekenbare tekortkoming’. Dit kan een aantal gevolgen hebben. De tegen­partij van degene die zijn verplichtin­gen niet nakomt kan naar de rechter stappen en nako­ming of ontbin­ding van de huurovereen­komst eisen.

In deze situatie is het dus niet nodig de huurovereenkomst op te zeggen. Als de huurder een huurschuld heeft kan de verhuurder via de rech­ter betaling eisen van de achter­stallige huur. De verhuurder kan in dit geval bij de rechter ook ontbinding van de huur­over­eenkomst vragen en ontruiming en schadevergoe­ding van de huurder(s).

Het niet betalen van de huur wordt gezien als de belangrijkste vorm van wan­pres­ta­tie die tot ontbin­ding van de huurover­eenkomst kan leiden. De rechter moet de wanprestatie wel ernstig genoeg vinden om ontbinding van de huur­overeenkomst te rechtvaardi­gen. Afhankelijk van de omstandigheden kan twee à drie maanden huurachter­stand ernstig genoeg zijn om de rechter tot ontbinding van de huurover­een­komst te laten besluiten.

Om te voorkomen dat het zover komt is het van belang om tijdig hulp te zoeken als er sprake is van betalingsproblemen. In veel gemeenten zijn Stadsbanken actief, die aan schuldhulpverlening doen. Ook sociaal raadslieden of maatschappelijk werkenden in uw woonplaats kunnen u hierbij behulpzaam zijn. Professionele verhuurders zijn soms bereid om uitstel van betaling te verlenen onder de voorwaarde dat de huurder in een schuldhulpverleningstraject wordt opgenomen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum4 december 2007
huurachterstand

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen