Mogen de verdampingsmeters zomaar worden vervangen?

Onze oude verdampingsmeters voor de collectieve verwarming zijn vervangen door nieuwe digitale meters die op afstand uitgelezen worden. De meters zitten nu in een leasecontract. De VvE heeft het besluit tot wijziging genomen, de huurders zijn door hun verhuurder alleen achteraf geïnformeerd en er is niet om instemming gevraagd. Mogen de kosten voor het hele leasecontract per woning worden omgeslagen?

Radiatormeter

Antwoord

Dat oude verdampingsmeters door nieuwe elektronische warmtemetertjes worden vervangen, is op zich een stap vooruit. Elektronische metertjes zijn nauwkeuriger dan verdampingsmeters, ze hebben een geheugen en er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen. De betere registratie door de elektronische metertjes zal naar verwachting de nauwkeurigheid van de stookkostenafrekening ten goede komen en tot een betere verdeling van de stookkosten leiden.

Vervangen logische stap

Dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) – waarvan ook de verhuurder deel uitmaakt - tot de vervanging heeft besloten, is op zich logisch. Het betreft het collectieve belang van het complex en de vervanging is alleen mogelijk als dit in alle woningen gebeurt. Om die reden hoort een dergelijke beslissing in de VvE-vergadering te worden genomen.

Huurders niet gebonden aan besluit VvE

Als de VvE een besluit heeft genomen, zijn de huurders in het complex daar niet aan gebonden. De verhuurder kan de huurders daarom schriftelijk het voorstel doen met de vervanging van de metertjes in hun woning akkoord te gaan. Hij heeft daarvoor hun instemming nodig, aangezien het wettelijk om een voorstel tot renovatie gaat. De vervanging betreft namelijk 'gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging' en valt daarmee onder de definitie van renovatie.

Voor- en nadelen afwegen

Of sprake is van een redelijk voorstel van de verhuurder hangt onder meer af van wat de vervanging voor de huurders betekent en of de vervanging gezien hun belangen redelijk is. Als die bijvoorbeeld een forse verhoging van de servicekosten met zich mee zou brengen, terwijl de voordelen van het nieuwe systeem daar niet of nauwelijks tegen opwegen, kan het redelijk zijn dat de huurder niet met de vervanging instemt. Om die reden is het verstandig om de voor- en nadelen van de vervanging zorgvuldig af te wegen. De vervanging van de metertjes is op zich geen wijziging van de dienstverlening via de servicekosten. De individuele verbruiksmeting en de toedeling van de stookkosten op basis van onder meer de meterstanden blijven namelijk gehandhaafd.

Controleer of leasecontract extra kosten meebrengt

Het is belangrijk dat de huurders controleren of het leasecontract op onderdelen mogelijk kosten met zich meebrengt die niet mogen worden doorberekend aan de huurders, zoals bijvoorbeeld voor onderhoud of inspectie van de stookinstallatie. Dergelijke kosten mogen alleen bij de eigenaren in rekening worden gebracht. Huurders kunnen inzage in het leasecontract – dat aan de afrekening van de stookkosten ten grondslag ligt – zo nodig afdwingen op grond van artikel 7:259 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

Servicekosten: aanschaf meters en kosten verwerken meterstanden

Voor doorberekening aan de huurders via de servicekosten komen naast de verbruikte warmte de kosten van de metertjes in aanmerking, waarbij de aanschafkosten worden afgeschreven op grond van de verwachte levensduur van de metertjes. Verder mogen de kosten voor het uitlezen en verwerken van de meterstanden en het opstellen van de afrekening in rekening worden gebracht.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum12 januari 2015
energiebesparing
gemengd complex
huurdersorganisatie
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen