Meteen naar de content

Woonbondsuccessen

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor huurders bereikt?

Afschaffen verhuurderheffing

Na jaren van druk vanuit de Woonbond, aangesloten huurders en huurdersorganisaties, is de verhuurderheffing eind 2022 eindelijk afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat de bouwproductie van corporaties de komende jaren verdubbelt en de sociale sector eindelijk weer groeit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt door de Woonbond met corporaties en het Rijk over huurverlaging en gratis isolatie voor huurders.

Lagere huurstijgingen vrije sector

In 2021 werd de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector voor het eerst door de overheid aan banden gelegd. Afgesproken werd dat een huurverhoging niet hoger mocht zijn dan ‘inflatie plus 1%’.  Vanwege de torenhoge inflatie in 2022 is dit vervolgens aangepast naar ‘gemiddelde stijging CAO-lonen + 1%’. Vrijesectorhuurders met een te hoge huurstijging kunnen naar de Huurcommissie stappen. De Woonbond heeft hier jaren voor gelobbyd. 

Huurverlaging voor laagste inkomens

Corporatiehuurders met een (zeer)laag inkomen, maar wel een forse huur krijgen in juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging.  Deze door de Woonbond met Aedes afgesproken maatregel gaat ongeveer 510.000 hurende huishoudens helpen. Hun huur gaat omlaag naar 575 euro.

Meer mensen recht op huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 hebben meer mensen recht op huurtoeslag, omdat de harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Voorheen kreeg je wanneer je één euro te veel verdiende, helemaal geen huurtoeslag meer. Nu loopt de huurtoeslag langzaam terug naar nul bij een stijgend inkomen.

Betaalbaarheid wonen terug op agenda

Het huidige huurbeleid zorgt ervoor dat  steeds meer huurders financieel in de knel komen. Door het doen van onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen en het voeren van acties is de aandacht daarvoor in politiek Den Haag toegenomen. Ook lokale woonlastenonderzoeken door lidorganisaties van de Woonbond dragen daar aan bij.

Huurders krijgen bemiddelingskosten terug

De Woonbond voerde een succesvol proefproces over bemiddelingskosten, om een uitspraak van de Hoge Raad af te dwingen waaruit bleek dat bemiddelingskosten vaak onterecht aan huurders worden berekend. Met de bemiddelingskostenactie van de Woonbond hebben veel huurders daarna onterecht betaalde bemiddelingskosten terug gekregen.

Ruimere inkomensgrens

Mede dankzij lobby van de Woonbond komen meer huurders met een bescheiden middeninkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning.  Door invoering van de inkomensgrens in 2011 vielen ineens veel middeninkomens tussen wal en schip.  Daarmee was de strijd om de inkomensgrens nog niet voorbij. Een later plan om de inkomensgrens voor alleenstaanden te verlagen hebben we tegen weten te houden. Het plan om de grens voor meerpersoonshuishoudens te verhogen ging wél door.

Verhuiskostenvergoeding

Dankzij de Woonbond kunnen huurders in de sociale huursector en in de commerciële huursector tegenwoordig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij gedwongen verhuizing. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer zeggenschap huurdersorganisaties

Mede dankzij sterke lobby van de Woonbond stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Woningwet, waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen kregen over het beleid van corporaties. Zo hebben Huurdersorganisaties door de woningwet instemmingsrecht gekregen bij fusies en verbindingen. Daarnaast zijn huurdersorganisaties een volwaardige partij geworden bij het maken van prestatieafspraken met gemeente en corporaties over het lokale woonbeleid. De nieuwe Woningwet ging in op juli 2015.

Extra geld voor huurdersorganisaties

De Woonbond bracht in kaart dat huurdersorganisaties vaak onvoldoende middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De Kamer heeft daarna besloten huurdersorganisaties extra financiële middelen te geven om hun taak goed uit kunnen voeren.