Normen en grenzen huurtoeslag

Huurtoeslaggrenzen

De huurtoeslag is een ingewikkelde regeling, met vele normen en grenzen.  Welke normen en grenzen zijn van invloed op het recht op huurtoeslag?

Liberalisatiegrens

Op het moment dat het huurcontract wordt afgesloten moet de (kale) huurprijs onder de liberalisatiegrens liggen die voor dat kalenderjaar is vastgesteld. Is de woning  duurder? Dan is er geen huurtoeslag mogelijk. De liberalisatiegrens is even hoog als de huurtoeslaggrens.

Inkomensgrens

Alleen huurders met een laag inkomen en beperkt spaargeld kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag.  Welk jaarinkomen een huishouden maximaal mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen hangt af van het aantal personen dat het huishouden telt en van het al dan niet bereikt hebben van de AOW-leeftijd.  De inkomensgrenzen worden ieder kalenderjaar aangepast. Ook het maximum dat een huishouden aan spaargeld mag hebben verandert ieder jaar.

Basishuur

Voor elk huishouden dat in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt eerst de zogenaamde ‘basishuur’ vastgesteld. Dat deel van de huur moet het huishouden zelf betalen, er is geen toeslag over mogelijk.  De hoogte van de basishuur is afhankelijk van het inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe lager het bedrag dat het huishouden zelf moet betalen.  De overheid heeft minimumbedragen vastgesteld die ieder huishouden (ook huishoudens met zeer lage inkomens) hoe dan ook zelf moeten betalen.  De minimumbedragen voor de basishuur worden elk jaar op 1 januari aangepast. Voor huishoudens die de AOW-leeftijd al bereikt hebben ligt het minimumbedrag marginaal lager dan voor jongeren. 

Kwaliteitskortingsgrens

Het bedrag tussen de basishuur en de kwaliteitskortingsgrens wordt 100% vergoed door huurtoeslag.  De kwaliteitskortingsgrens is een harde grens in euro´s, die op 1 januari van ieder kalenderjaar wordt aangepast. Voor jongeren tot 23 bepaalt deze grens of er recht op huurtoeslag bestaat of juist niet. Een 23-minner die een sociale huurwoning betrekt met een huurprijs die hoger ligt dan deze grens heeft géén recht op toeslag. Een 23-plusser wel, maar het gedeelte van de huur dat tussen deze grens en de volgende belangrijke grens ligt wordt maar voor 65% vergoed.

Aftoppingsgrens

65% van de huurprijs tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens wordt door de huurtoeslag vergoed.  Er zijn 2 aftoppingsgrenzen, die ieder jaar op 1 januari worden aangepast. Is de huurprijs hoger dan de aftoppingsgrens? Dan heeft dat invloed op de huurtoeslag. Veel meerpersoonshuishoudens moeten het gedeelte van de huur dat boven de voor hen geldende aftoppingsgrens ligt volledig zelf betalen. Alleen meerpersoonshuishoudens waarin sprake is van AOW of een woning die is aangepast op een handicap kunnen nog een deel vergoed krijgen.

lage aftoppingsgrens

Geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens.

hoge aftoppingsgrens

Geldt voor huishoudens van 3 of meer personen.

Huurtoeslaggrens

Over het bedrag tussen de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens is maximaal 40% huurtoeslag mogelijk. Veel meerpersoonshuishoudens moeten het bedrag tussen de voor hen geldende aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens volledig zelf betalen. De volgende huishoudens krijgen 40% vergoed:

  • 1-persoonshuishoudens
  • Meerpersoonshuishouden waarvan minstens 1 bewoner ouder is dan de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Meerpersoonshuishoudens die vanwege een handicap in een aangepaste woning wonen

Is de huurprijs door een huurverhoging boven de toeslaggrens geraakt? Huishoudens die al recht hadden op huurtoeslag behouden hun toeslag. Wel geldt dat zij het  gedeelte van de huur dat boven de huurtoeslaggrens ligt volledig zelf moeten betalen. De huurtoeslaggrens is even hoog als de liberalisatiegrens. 

huurtoeslag

Huurtoeslag 2019

Huurtoeslaggrens /
Liberalisatiegrens

€ 720,42

Inkomensgrens

jonger dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 22.700

meerpersoons
€ 30.825

ouder dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 22.675

meerpersoons
€ 30.800

Maximum spaargeld

Vermogen op 1 jan.

€ 30.360
per persoon

Basishuur

jonger dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 228,62

meerpersoons
€ 228,62

ouder dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 226,80

meerpersoons
€ 224,99

Kwaliteitskortingsgrens

€ 424,44

Aftoppingsgrens

laag

€ 607,46

hoog

€ 651,03

 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen