Zorgservicekosten

Persoonlijk alarm

Zorgservicekosten zijn de kosten die de huurder naast de kale huur betaalt voor leveringen en diensten die geen verband houden met het bewonen van de woning, maar met de persoonlijke situatie van de huurder. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor het verstrekken van maaltijden, verpleging en alarmservice. Vaak hebben bewoners van aanleunwoningen of woonzorgcomplexen hiermee te maken.

Verschillen woonservicekosten en zorgservicekosten

Het verschil tussen woonservicekosten en zorgservicekosten is van belang omdat er verschillende regelingen gelden. Zorgservicecomponenten worden veelal individueel of facultatief aangeboden, terwijl woonservicekosten meer collectief geregeld zijn en een verplichtend karakter hebben. Een ander verschil is dat conflicten over (prijs of kwaliteit van) de zorgservice alleen aan de rechter kunnen worden voorgelegd, terwijl conflicten over woonservicekosten aan de Huurcommissie voorgelegd kunnen worden.

Soms liggen huur, woon- en zorgservicekosten dicht tegen elkaar aan. Bijvoorbeeld bij alarmering. Een alarmeringssysteem dat is ingebouwd in de woning is een onderdeel van de woning. De kosten van aanleg en onderhoud van zo’n alarmeringssysteem horen daarom uit de huurprijs betaald te worden. Soms maakt het alarmeringssysteem echter onderdeel uit van de woonservicekosten. De alarmbewaking en –opvolging horen echter weer bij de zorgservicekosten.

Voorbeelden zorgservicekosten

Alarmbewaking en –opvolging

De meeste aanleunwoningen, serviceflats en zorgwoningen beschikken over een complexgewijs alarmeringssysteem. In veel gevallen is de receptie van een verpleeg- of verzorgingshuis of serviceflat het meldpunt voor deze alarmering. Hier is 24-uur per dag iemand bereikbaar. Doorgaans zorgt de receptie dat de gewenste hulp na alarmering (ook wel alarmopvolging genoemd) wordt geregeld. Afhankelijk van de werkwijze kan dat betekenen dat familie, buren of kennissen (mantelzorg) worden gewaarschuwd of dat een medewerker van de zorginstelling bij een bewoner gaat kijken en zo nodig eerste hulp biedt.

De belangrijkste kosten van de alarmbewaking en –opvolging zijn de personeelskosten voor de receptie en voor de medewerker die de alarmopvolging uitvoert. Van belang is dat de zorginstelling een goede registratie maakt van de arbeidsuren die gemoeid zijn met de alarmbewaking en –opvolging. Dit verschaft een juist inzicht in de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het is doorgaans zo dat niet alleen de daadwerkelijke ingezette arbeidsuren worden doorberekend, maar dat in de berekening ook een bedrag is opgenomen voor de 24-uurs beschikbaarheid. De vastgestelde bedragen worden verdeeld over het aantal aanleun-/zorgwoningen, waarbij rekening kan worden gehouden met de samenstelling van het huishouden (één- of meerpersoons).

Maaltijdvoorziening

Er bestaan verschillende soorten maaltijdvoorzieningen. Bezorging van maaltijden aan huis kan in de vorm van diepvriesmaaltijden voor een hele week, koelverse maaltijden voor enkele dagen of dagelijks een warme maaltijd via een maaltijdservice of via Tafeltje Dekje. Er is vaak ook een mogelijkheid om te eten in het restaurant van een nabijgelegen verzorgingshuis of in een wijkrestaurant.Tegenwoordig is het bij alle vormen gebruikelijk om per maaltijd te betalen. Soms is een kortingsregeling van toepassing. Om gebruik te kunnen maken van een bepaalde maaltijdvoorziening is in sommige gevallen een indicatie nodig. Die komt van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) of van de gemeente, die een bijdrage betaalt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meestal loopt de maaltijdvoorziening via een (thuis)zorg of welzijnsinstelling. De laatste jaren zijn er echter ook meer particuliere bedrijven die maaltijden aan huis bezorgen.

Aanvullende zorg of overbruggingszorg

Sommige verzorgingshuizen bieden als extra service meer zorg voor een beperkt aantal uren aan bijvoorbeeld bewoners van aanleunwoningen. Deze aanvullende of overbruggingszorg kan ingezet worden als door de wachttijden thuiszorg niet meteen mogelijk is of bij tijdelijke gezondheidsproblemen. Voor de overbruggingszorg wordt vaak een vast bedrag aan personeelskosten in rekening gebracht via de servicekosten. Het bedrag is afhankelijk van de soort zorg en het aantal uren zorg dat op jaarbasis wordt aangeboden.

Recreatieve activiteiten

Verzorgingshuizen organiseren vaak recreatieve activiteiten voor bewoners van de instelling en aanleunwoningen. Soms staan de activiteiten ook open voor ouderen uit de buurt. Voorbeelden van activiteiten zijn koffieochtenden, muziek- en zangbijeenkomsten, spelletjesavonden en vakantie-uitstapjes.
Zorgorganisaties moeten de bewoners altijd keuzevrijheid bieden of ze van die diensten gebruik willen maken. Voor alle bewoners een vaste prijs voor deelname aan activiteiten opnemen in de servicekosten mag dus niet zomaar. In dat geval moet altijd de cliëntenraad of bewonerscommissie om advies worden gevraagd. Als activiteiten op vrijwillige basis worden aangeboden kunnen bewoners zelf beslissen of zij willen deelnemen aan én betalen voor een bepaalde activiteit.

Gebruik voorzieningen van verzorgingshuis

Veel verzorgingshuizen bieden bewoners van aanleunwoningen en/of wijkbewoners de mogelijkheid gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen, zoals kapper, pedicure, logeerkamer voor gasten, was- en linnenservice. Soms is gebruikmaking van de voorzieningen tegen betaling van de gebruikelijke kosten zoals een kappersbehandeling, de kosten per nacht voor de logeerkamer en een vastgestelde prijs voor was- en linnenservice. Soms vraagt het verzorgingshuis een maandelijkse basisbijdrage voor alle bewoners van de aanleunwoningen, waarna bewoners tegen een gereduceerde prijs van de voorzieningen gebruik kunnen maken.

Zorgwoningen

De situatie van zorgwoningen wijkt af van andere woningen. Een zorgwoning is een zelfstandige woning, waarbij woongebouw en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. Onder bepaalde voorwaarden mag de verhuurder bij dergelijke woningen een toeslag op de maximale huurprijs berekenen. In dat geval wordt het puntenaantal verhoogd met 35%. Deze opslag is een verhoging van de maximaal toegestane huurprijs en is dus géén voorschotbedrag op de servicekosten. Tot 1 oktober 2015 noemden we zorgwoningen serviceflats.

Voorzieningen zorgwoningen

Voorzieningen die minimaal bij een zorgwoning horen:

  • aanwezigheid van een alarmeringssysteem in de woning;
  • aanwezigheid van een gemeenschappelijk ruimte in het gebouw voor maaltijden of recreatie;
  • het gebouw of complex en de woning zijn drempelloos en doorgankelijk: alle gangen naar de woning zijn minimaal 1,20 meter breed en er is een lift of hellingbaan bij een drempel hoger dan 2 centimeter.

De genoemde voorzieningen van zorgservice zijn bij een zorgwoning dus in de huurprijs verwerkt. Het is daarbij niet van belang of de huurder van deze voorzieningen gebruik maakt. Bij een conflict kan de Huurcommissie nagaan of de voorzieningen inderdaad aanwezig zijn. In het huurcontract mogen overigens ook afspraken gemaakt worden over meer voorzieningen.

 

huurdersorganisatie
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen