Meteen naar de content

Sociaal plan bij renovatie

Goed en veilig wonen Een woningcorporatie moet een reglement opstellen voor sloop- en renovatieprojecten. Hierin staan de basisrechten van de huurders. Dit zou bij ieder project verder moeten worden uitgewerkt in een Sociaal plan. Waar gaat het dan over?

Een woningcorporatie moet een reglement opstellen voor sloop- en renovatieprojecten. Daarin staan de rechten van de huurders. Waar gaat het dan over?

Volgens artikel 55b, lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht een reglement op te stellen voor sloop- en renovatieprojecten. Meestal heet dat een Sociaal statuut, soms noemen corporaties het een Sociaal plan. Volgens de Overlegwet moet de woningcorporatie over dat Sociaal statuut overleg voeren met de huurdersorganisatie. Deze heeft hierbij ‘gekwalificeerd adviesrecht’. Dat wil zeggen dat de corporatie alleen schriftelijk gemotiveerd van het advies van de huurdersorganisatie mag afwijken.

Sociaal plan per complex

De wet verplicht woningcorporaties niet om voor elk sloop- of renovatieproject een afzonderlijk Sociaal plan op te stellen. Toch doen de huurders, verenigd in een bewonerscommissie, er altijd goed aan hierop aan te dringen. Bij elk project zijn de omstandigheden anders. Huurders kunnen daardoor specifieke wensen of zorgen hebben die niet aan bod komen in het overkoepelende Sociaal statuut van de corporatie.

Inhoud Sociaal plan bij renovatie

Wat zou er in een sociaal plan kunnen of moeten staan? Aan welke extra rechten voor de huurders kun je denken bij een sociaal plan bij renovatie? We gaan er daarbij van uit dat je na de renovatie kunt terugkeren in je woning. Kan dat niet en wordt je huur opgezegd, dan heb je dezelfde rechten als bij sloop.

  • Goede afspraken over de huurprijs van wisselwoningen, als de huurders voor de renovatie tijdelijk moeten verhuizen.
  • Huurders krijgen hulp ‘in natura’ bij het regelen van de verhuizing naar en/of het inrichten, schilderen en stofferen van de wisselwoning. Dit kan een extra zijn boven de verhuiskostenvergoeding, maar kan deze ook (gedeeltelijk) vervangen.
  • Ondersteuning van ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte bij de verhuizing naar de wisselwoning.
  • Huurgewenning of huurkorting na terugkeer in de gerenoveerde woning, als de huur (na verdisconteren van de huurtoeslag) een te grote sprong maakt.
  • Als er sprake is van een nieuwe huurovereenkomst, dan speciale aandacht voor huurders met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning. Zij moeten het recht behouden om terug te keren naar hun oude sociale huurwoning.
  • Een vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen.
  • Een hogere verhuiskostenvergoeding dan het wettelijk minimum, als je twee keer moet verhuizen (naar en terug uit de wisselwoning).
  • Afspraken over een overlastvergoeding als de renovatie in bewoonde staat plaatsvindt. Daaraan gekoppeld een boeteclausule als de renovatie langer duurt dan afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan een bedrag van € 250 per week en een extra bedrag (boete) van € 100 voor elke week dat het langer duurt.
  • De mogelijkheid voor thuiswerkers om tijdens de renovatie gebruik te maken van een ‘rusthuis’ waarin ze ongestoord kunnen werken.

Handreiking

Het is belangrijk dat de rechten van huurders bij sloop en renovatie goed zijn geregeld. De Woonbond heeft daarom een handreiking opgesteld voor bewonersorganisaties die te maken hebben met renovatie of sloop.

Handreiking huurdersparticipatie bij renovatie en sloop

Flyer / Brochure Download