Waar is het huurrecht wettelijk geregeld?

In welke wetboeken vind ik de wetten die over huurrecht gaan?

wetboek en hamer

Antwoord

De wettelijke regels over huur (van woonruimte) zijn in een aantal wetten te vinden. Het belangrijkste deel vinden we in het Burgerlijk Wetboek (BW), om precies te zijn in titel 4 van boek 7. Vanaf artikel 7: 201 BW, want zo hoor je dat op te schrijven, is bepaald wat huur precies is en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. De artikelen 7: 201 tot en met 231 BW gaan over de huurovereenkomst in het algemeen, je kunt immers ook een fiets o.i.d. huren. Vanaf artikel 7: 232 BW wordt het huren van woonruimte geregeld. Het huren van bedrijfsruimte wordt besproken vanaf artikel 7: 290 BW.

Servicekosten en onderhoud

In het Besluit Servicekosten is vastgelegd welke woonservicekosten er mogen worden afgesproken. Het Besluit kleine herstellingen regelt de onderhoudsverdeling tussen huurder en verhuurder, wie moet wat betalen.

Huurprijzen

Verder zijn met betrekking tot huurprijzen van speciaal belang de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en tal van bijlagen en uitvoeringsregelingen (zoals het woningwaarderingstelsel/puntenstelsel).

Woonruimteverdeling

Regels met betrekking tot woonruimteverdeling zijn te vinden in de Huisvestingswet en het bijbehorende Huisvestingsbesluit. In de Wet op de huurtoeslag wordt deze financiële bijdrage van het Rijk geregeld.

Huurdersorganisaties

De positie van huurdersorganisaties is geregeld in twee wetten, het Besluit Beheer Sociale Huursector en de Wet op het overleg huurders verhuurder (vaak de Overlegwet genoemd).

Nieuwe spelregels voor sociale huursector

Per 1 juli 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden. Deze wet regelt onder andere het werkdomein van en het toezicht op woningcorporaties.

De tekst van al deze wetten vindt u op de website www.wetten.nl.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
huurrecht

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen