Campuscontract

1 juli 2016
Studentencampus Uilenstede
Studentencampus Uilenstede in Amstelveen

Campuscontracten zijn tijdelijke huurcontracten voor studenten en promovendi in studentenkamers en -woningen. De huurder moet de woning binnen een half jaar na afronding van de studie of promotie verlaten. De huurder heeft reguliere huur(prijs)bescherming, met uitzondering van het recht op vervangende huisvesting als het contract wordt beëindigd. De meeste studentenhuisvesters gebruiken campuscontracten voor een groot deel van hun woningaanbod.

Wanneer mag het?

In het geval van campuscontracten kan de verhuurder de huur opzeggen als de woonruimte dringend nodig is 'om te verstrekken aan een student'. Die woonruimte moet expliciet bedoeld zijn voor studenten en na het einde van de huur opnieuw aan een student ter beschikking worden gesteld. Ook als een huurder niet binnen drie maanden een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling heeft overlegd, mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen.

Vanaf 1 juli 2016 zijn campuscontracten ook mogelijk voor promovendi. De verhuurder kan de huur opzeggen als de huurder niet meer op grond van een promotieplaats verbonden is aan een instelling voor hoger onderwijs. Ook hier geldt de regel dat de promovendus op verzoek van de verhuurder binnen drie maanden een verklaring van de onderwijsinstelling moet laten zien dat hij bezig is met de voorbereiding op promotie. Als de huurder die verklaring niet kan overleggen, mag de verhuurder het contract opzeggen.

Hoe lang duurt het?

Een campuscontract kan zo lang duren als de student staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling zoals een universiteit of hogeschool. Voor een promovendus geldt het contract zolang de promotieplek beschikbaar is. Binnen een half jaar na afronding van de studie of promotie, moet de huurder het huis verlaten. De verhuurder mag jaarlijks controleren of de student nog staat ingeschreven bij de onderwijsinstelling of controleren of de promovendus nog steeds bezig is met de voorbereiding op de promotie. De huurder heeft drie maanden de tijd om een bewijs van inschrijving of een verklaring van de onderwijsinstelling te overhandigen vanaf het moment dat de verhuurder daar om vraagt.

Wat moet er in het contract staan?

In de huurovereenkomst moet worden vermeld dat het om woonruimte gaat die bestemd is voor studenten en dat de woonruimte na beëindiging opnieuw zal worden verhuurd aan een student. De verhuurder kan na afloop de woonruimte ook verhuren aan promovendi of jongeren. Huisvesting voor studenten, promovendi en jongeren is in deze regeling uitwisselbaar. De huurder heeft huurprijsbescherming: er geldt een maximale huurprijs op grond van het puntenstelsel en de huurder kan naar de Huurcommissie om te laten beoordelen of de huurprijs redelijk is. De huurder heeft ook huurbescherming, maar bij opzegging hoeft de verhuurder niet aan te tonen dat de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.

Wanneer eindigt het contract?

De huurovereenkomst eindigt niet automatisch. De verhuurder moet de overeenkomst opzeggen en zich daarbij houden aan de wettelijke opzegtermijn.

huurcontract
studentenhuisvesting
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen