Woonbondsuccessen

Grote groep

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Lagere huurstijging

Door het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond sloot met corporatiekoepel Aedes zijn de huurstijgingen in de sociale sector bij woningcorporaties aan banden gelegd. Corporaties kunnen de huurprijzen gemiddeld maximaal met inflatie verhogen. 

Huurverlaging en bevriezing

Huurders met een laag inkomen en hoge huur kunnen huurverlaging of bevriezing krijgen. Dit is met corporaties afgesproken in het Sociaal Huurakkoord.

Meer mensen recht op huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 hebben meer mensen recht op huurtoeslag, omdat de harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Voorheen kreeg je wanneer je één euro te veel verdiende, helemaal geen huurtoeslag meer. Nu loopt de huurtoeslag langzaam terug naar nul bij een stijgend inkomen.

Betaalbaarheid wonen terug op agenda

Het huidige huurbeleid zorgt ervoor dat  steeds meer huurders financieel in de knel komen. Door het doen van onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen en het voeren van acties is de aandacht daarvoor in politiek Den Haag toegenomen. Ook lokale woonlastenonderzoeken door lidorganisaties van de Woonbond dragen daar aan bij.

Huurders krijgen bemiddelingskosten terug

De Woonbond voerde een succesvol proefproces over bemiddelingskosten, om een uitspraak van de Hoge Raad af te dwingen waaruit bleek dat bemiddelingskosten vaak onterecht aan huurders worden berekend. Met de bemiddelingskostenactie van de Woonbond hebben veel huurders daarna onterecht betaalde bemiddelingskosten terug gekregen.

Uitzonderingen op inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond verzet zich tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. die bescheiden middeninkomens in de financiële problemen brengt. Mede door dat verzet geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging sinds 2017 niet meer voor huurders met een laag middeninkomen. Ook gepensioneerden en gezinnen met twee of meer kinderen werden uitgezonderd van extra, inkomensafhankelijke huurverhoging meer.

Ruimere inkomensgrens

Mede dankzij lobby van de Woonbond kwamen meer iets huurders met een bescheiden middeninkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning.  Door invoering van de inkomensgrens in 2011 vielen ineens veel middeninkomens tussen wal en schip.  Overigens is de strijd om de inkomensgrens nog niet voorbij. Nadat deze tijdelijk -voor 5 jaar- verhoogd werd zijn er nu plannen om de grens voor eenpersoonshuishoudens weer te verlagen.

Verhuiskostenvergoeding

Dankzij de Woonbond kunnen huurders in de sociale huursector en in de commerciële huursector tegenwoordig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij gedwongen verhuizing. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Lagere servicekosten

De Woonbond ontwikkelde een handleiding voor huurdersorganisaties, met steekhoudende argumenten om over lagere servicekosten te onderhandelen. In veel plaatsen leverde dit lagere servicekosten op.

Meer zeggenschap huurders

Mede dankzij sterke lobby van de Woonbond stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Woningwet, waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen krijgen over het beleid van corporaties. Zo hebben Huurdersorganisaties door de woningwet instemmingsrecht gekregen bij fusies en verbindingen. Daarnaast zijn huurdersorganisaties een volwaardige partij geworden bij het maken van prestatieafspraken met gemeente en corporaties over het lokale woonbeleid. De nieuwe Woningwet ging in op juli 2015.

Extra geld voor huurdersorganisaties

De Woonbond bracht in kaart dat huurdersorganisaties vaak onvoldoende middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De Kamer heeft daarna besloten huurdersorganisaties extra financiële middelen te geven om hun taak goed uit kunnen voeren.

belangenbehartiging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen