Woonbondsuccessen

Terugblik 2021 met Zeno Winkels.

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Huurbevriezing

De Woonbond heeft zich dit jaar ingezet voor de huurbevriezing voor alle sociale huurders. Voor hun ging de huur in 2021 niet omhoog.

Lagere huurstijgingen vrije sector

De jaarlijkse huurstijging in de vrije sector is dit jaar voor het eerst beperkt. De huur mag niet hoger stijgen dan inflatie plus 1%. Huurders met een te hoge huurstijging kunnen naar de huurcommissie stappen. De Woonbond heeft hier de afgelopen jaren voor gelobbyd. 

Huurverlaging

Huurders met een laag inkomen en hoge huur die wonen bij een woningcorporatie krijgen huurverlaging in 2021.  Zo'n 160.000 hurende huishoudens krijgen een lagere huur.

Meer mensen recht op huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 hebben meer mensen recht op huurtoeslag, omdat de harde inkomensgrenzen zijn vervallen. Voorheen kreeg je wanneer je één euro te veel verdiende, helemaal geen huurtoeslag meer. Nu loopt de huurtoeslag langzaam terug naar nul bij een stijgend inkomen.

Betaalbaarheid wonen terug op agenda

Het huidige huurbeleid zorgt ervoor dat  steeds meer huurders financieel in de knel komen. Door het doen van onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen en het voeren van acties is de aandacht daarvoor in politiek Den Haag toegenomen. Ook lokale woonlastenonderzoeken door lidorganisaties van de Woonbond dragen daar aan bij.

Huurders krijgen bemiddelingskosten terug

De Woonbond voerde een succesvol proefproces over bemiddelingskosten, om een uitspraak van de Hoge Raad af te dwingen waaruit bleek dat bemiddelingskosten vaak onterecht aan huurders worden berekend. Met de bemiddelingskostenactie van de Woonbond hebben veel huurders daarna onterecht betaalde bemiddelingskosten terug gekregen.

Uitzonderingen op inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond verzet zich tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. die bescheiden middeninkomens in de financiële problemen brengt. Mede door dat verzet geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging sinds 2017 niet meer voor huurders met een laag middeninkomen. Ook gepensioneerden en gezinnen met twee of meer kinderen werden uitgezonderd van extra, inkomensafhankelijke huurverhoging meer.

Ruimere inkomensgrens

Mede dankzij lobby van de Woonbond kwamen meer iets huurders met een bescheiden middeninkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning.  Door invoering van de inkomensgrens in 2011 vielen ineens veel middeninkomens tussen wal en schip.  Overigens is de strijd om de inkomensgrens nog niet voorbij. Het plan om de inkomensgrens voor alleenstaanden te verlagen hebben we tegen weten te houden.

Verhuiskostenvergoeding

Dankzij de Woonbond kunnen huurders in de sociale huursector en in de commerciële huursector tegenwoordig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij gedwongen verhuizing. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer zeggenschap huurders

Mede dankzij sterke lobby van de Woonbond stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Woningwet, waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen krijgen over het beleid van corporaties. Zo hebben Huurdersorganisaties door de woningwet instemmingsrecht gekregen bij fusies en verbindingen. Daarnaast zijn huurdersorganisaties een volwaardige partij geworden bij het maken van prestatieafspraken met gemeente en corporaties over het lokale woonbeleid. De nieuwe Woningwet ging in op juli 2015.

Extra geld voor huurdersorganisaties

De Woonbond bracht in kaart dat huurdersorganisaties vaak onvoldoende middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De Kamer heeft daarna besloten huurdersorganisaties extra financiële middelen te geven om hun taak goed uit kunnen voeren.

belangenbehartiging

Lidmaatschap 2021

Voor € 37,90 versterk je een jaar lang onze acties voor beter woonbeleid.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen