Algemene leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap en alle producten en diensten die de Vereniging Nederlandse Woonbond levert. Deze voorwaarden gelden zowel voor leden als niet-leden. Voor de dienstverlening door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (100% dochter van de Woonbond) zijn afzonderlijke algemene leveringsvoorwaarden vastgesteld.

Begrippen en definities

statuten

De statuten van de Vereniging Nederlandse Woonbond van 26 september 2009. De statuten zijn gepubliceerd op de website van de Woonbond en geven onder meer spelregels over het lidmaatschap.

lidmaatschap

geeft toegang tot producten en diensten die exclusief voor leden zijn.

 • Het lidmaatschapsjaar voor lidorganisaties loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 2 maanden voor het einde van het boekjaar (dus vóór 1 november) plaatsvinden.
 • Het lidmaatschapsjaar voor persoonlijke leden begint op de eerste van de maand waarin hij of zij zich aanmeldt en duurt vanaf dat moment 12 maanden. Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 2 maanden voor afloop van het persoonlijk lidmaatschap plaatsvinden.

media

alle eigen kanalen die de Woonbond gebruikt voor haar dienstverlening (zoals magazine, brochures, uitgaven, boeken, informatiebulletins, website, telefoon, brief, telefax en e-mail)

product

tastbaar goed, geleverd door de Woonbond, niet zijnde een (bemiddelings)dienst

dienst

verstrekking van informatie, advies, bemiddelingsdienst of rechtsbijstand:

informatie

alle algemene inlichtingen die via media door de Woonbond worden gegeven

advies

het geven van een mening over een bepaalde individuele kwestie gebaseerd op de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en kunde, stand van wetgeving en jurisprudentie voor zover redelijkerwijs bekend, en op grond van door de afnemer verstrekte gegevens tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. De reikwijdte van adviezen is beperkt tot het doel waarvoor zij zijn gegeven. Adviezen worden verstrekt via media van de Woonbond;

bemiddelingsdiensten

het bemiddelen bij de levering van producten en diensten die door tussenkomst van een derde worden verstrekt waarmee de Woonbond direct of indirect een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

doorlopende dienstverlening

juridische, fiscale en financiële behandeling van dossiers waarbij het aantal uren niet vooraf is vastgelegd;

rechtsbijstand

intensieve juridische dienstverlening waarvoor aanvullende voorwaarden en tarieven gelden die vóór of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht worden verstrekt;

afnemer

iedereen, lid of geen lid, die een product of dienst van Woonbond afneemt.

Prijzen

 1. Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.
 2. De prijs voor eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van de bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.
 3. Bij doorlopende dienstverlening is tussentijdse tariefswijziging mogelijk tot een maximum van 10% per jaar.
 4. Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf via de website en/of de tijdschriften van Woonbond bekendgemaakt.

Betaling

 1. Het lidmaatschap en het afnemen van producten en diensten verplicht tot betaling op de door de Woonbond aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst gratis is.
 2. Bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt altijd eerst een herinnering gestuurd.
 3. Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag de Woonbond iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
 4. De Woonbond kan bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden redelijke kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer.
 5. Bij betalingen via de website van de Woonbond staat op de website een beschrijving van de betalingsprocedure. Deze maakt onderdeel uit van de bestelprocedure. 

Leveringstermijn

 1. Bij bestellingen van producten en afname van diensten wordt altijd een leveringstermijn afgesproken.
 2. Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn wordt de afnemer vooraf ingelicht. In goed overleg wordt een nieuwe leveringstermijn bepaald.
 3. Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn mag de afnemer ook kiezen voor annulering van de bestelling of opdracht tot dienstverlening. Eventuele betalingen voor nog niet geleverde producten of verrichte diensten worden teruggestort. 

Tevredenheidsgarantie

 1. Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de gewekte verwachting, zal de Woonbond het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachting te laten voldoen.
 2. Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren en eventuele schade te beperken, is de afnemer verplicht om klachten zo spoedig mogelijk aan de Woonbond te melden. De website van de Woonbond geeft hierover informatie.
 3. Voor producten geldt een ‘niet tevreden, geld terug!’-garantie. Indien het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet, mag de afnemer het product terugsturen. Na retourontvangst van het product wordt het eventueel reeds betaalde bedrag teruggestort.
 4. Voor bemiddelingsdiensten geldt dat klachten in eerste instantie bij de partij die de dienst of het product feitelijk heeft geleverd moeten worden kenbaar gemaakt. De Woonbond kan in tweede instantie zonodig bemiddelend optreden. 

Geschillen

Bij geschillen met afnemers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd om geschillen tussen de Woonbond en afnemers te behandelen.

Aansprakelijkheid

De Woonbond heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbehouden

 1. Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van de Woonbond rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de Woonbond.
 2. Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik. Beschikbaarstelling van diensten aan derden geschiedt geheel voor risico van de afnemer als bedoeld in deze voorwaarden.
 3. Iedere vorm van hergebruik van diensten ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf is verboden.

Wijzigingen

 1. De Woonbond streeft er voortdurend naar zijn producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen.
 2. In de media van de Woonbond wordt melding gemaakt van wijziging van deze algemene voorwaarden.

Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2011 en kunnen worden aangehaald als ‘V10.1576.PR’
 2. De voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam gedeponeerd.
Woonbonddiensten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen