Algemene leveringsvoorwaarden

Versie 22 mei 2018

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap en alle producten en diensten die de Nederlandse Woonbond, hierna Woonbond levert. Deze voorwaarden gelden zowel voor leden als niet-leden.

Begrippen en definities

Statuten en Huishoudelijk reglement

De statuten van de Woonbond van  9 februari 2012. Deze zijn gepubliceerd op de website van de Woonbond.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Woonbond voldoet aan de AVG. Een privacy policy staat op de website gepubliceerd. Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap of voor het bestellen van producten en diensten zijn voorzien met richtlijnen vanuit de AVG wetgeving.

Lidmaatschap

Geeft korting en toegang tot producten en diensten die exclusief voor leden zijn

 • Het lidmaatschapsjaar voor lidorganisaties loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 3 maanden voor het einde van het boekjaar (dus vóór 1 oktober) plaatsvinden.
 • Het lidmaatschapsjaar voor persoonlijke leden begint op de eerste van de maand waarin hij of zij zich aanmeldt en duurt vanaf dat moment 12 maanden. Eventuele opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 3 maanden voor afloop van het persoonlijk lidmaatschap plaatsvinden.

Media

Alle eigen kanalen die de Woonbond gebruikt voor haar dienstverlening (zoals Huurwijzer en Huurpeil, brochures, boeken, informatiebulletins, website, telefoon, nieuwsbrieven, en e-mail).

Product

Tastbaar goed, geleverd door de Woonbond, niet zijnde een (bemiddelings)dienst.

Dienst

Verstrekking van informatie, advies, bemiddelingsdienst of rechtsbijstand.

Informatie

Alle algemene inlichtingen die via media door de Woonbond worden gegeven.

Advies

Het geven van een mening over een bepaalde individuele kwestie gebaseerd op de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en kunde, stand van wetgeving en jurisprudentie voor zover redelijkerwijs bekend, en op grond van door de afnemer verstrekte gegevens tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. De reikwijdte van adviezen is beperkt tot het doel waarvoor zij zijn gegeven. Adviezen worden verstrekt via media van de Woonbond.

Bemiddelingsdiensten

Het bemiddelen bij de levering van producten en diensten die door tussenkomst van een derde worden verstrekt waarmee de Woonbond direct of indirect een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Doorlopende dienstverlening

Juridische, fiscale en financiële behandeling van dossiers waarbij het aantal uren niet vooraf is vastgelegd.

Rechtsbijstand

Intensieve juridische dienstverlening waarvoor aanvullende voorwaarden en tarieven gelden die vóór of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht worden verstrekt.

Afnemer

Iedereen, lid of geen lid, die een product of dienst van Woonbond afneemt.

Prijzen

 1. Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.
 2. De prijs voor eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van de bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.
 3. Bij doorlopende dienstverlening is tussentijdse tariefswijziging mogelijk tot een maximum van 10% per jaar.
 4. Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf via de website en/of de tijdschriften, correspondentie aan leden van Woonbond bekendgemaakt.

Betaling

 • Het lidmaatschap en het afnemen van producten en diensten verplicht tot betaling op de door de Woonbond aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst gratis is.
 • Bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt altijd eerst een herinnering gestuurd.
 • Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag de Woonbond iedere vorm van  verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
 • De Woonbond kan bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden redelijke kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer.
 • Bij iDEAL betalingen via de website van de Woonbond staat op de website een beschrijving van de betalingsprocedure. Deze maakt onderdeel uit van de bestelprocedure.

Leveringstermijn

 • Bij bestellingen van producten en afname van diensten  is de  leveringstermijn maximaal drie werkdagen.
 • Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn wordt de afnemer vooraf ingelicht. In goed overleg wordt een nieuwe leveringstermijn bepaald.

Tevredenheidsgarantie

 • Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de gewekte verwachting, zal de Woonbond het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachting te laten voldoen.
 • Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren en eventuele schade te beperken, is de afnemer verplicht om klachten binnen 14 dagen  aan de Woonbond te melden. De website van de Woonbond geeft hierover informatie. 
 • Voor bemiddelingsdiensten geldt dat klachten in eerste instantie bij de partij die de dienst of het product feitelijk heeft geleverd moeten worden kenbaar gemaakt. De Woonbond kan in tweede instantie zo nodig bemiddelend optreden.

Geschillen

 • Bij geschillen met afnemers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen.
 • Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd om geschillen tussen de Woonbond en afnemers te behandelen.

Aansprakelijkheid

De Woonbond heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbehouden

 • Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van de Woonbond rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de Woonbond.
 • Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik. Beschikbaarstelling van diensten aan derden geschiedt geheel voor risico van de afnemer als bedoeld in deze voorwaarden.
 • Iedere vorm van hergebruik van diensten ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf is verboden.

Wijzigingen

 • De Woonbond streeft er voortdurend naar zijn producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen.
 • In de media van de Woonbond wordt melding gemaakt van wijziging van deze algemene voorwaarden.

Slotbepaling

De voorwaarden zijn 22 mei 2018 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam gedeponeerd.

Woonbonddiensten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen