Meteen naar de content

Woonbondsuccessen

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Wat hebben we de afgelopen jaren voor huurders en woningzoekenden bereikt?

Afschaffen verhuurderheffing

Een jonge actievoerder houdt een actiebord in de lucht met daarop de tekst "Schaf de verhuurderheffing af"

Na jaren van druk vanuit de Woonbond, aangesloten huurders en huurdersorganisaties, is de verhuurderheffing eind 2022 eindelijk afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat de bouwproductie van corporaties de komende jaren verdubbelt en de sociale sector eindelijk weer groeit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt door de Woonbond met corporaties en het Rijk over huurverlaging en gratis isolatie voor huurders.

Eenmalige huurverlaging 2023

Corporatiehuurders met een (zeer)laag inkomen, maar wel een forse huur kregen in juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging. Deze door de Woonbond met Aedes afgesproken maatregel gaat ongeveer 510.000 hurende huishoudens helpen. Hun huur gaat omlaag naar 575 euro.

Lagere huurstijgingen vrije sector

In 2021 werd de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector voor het eerst door de overheid aan banden gelegd. Afgesproken werd dat een huurverhoging niet hoger mocht zijn dan ‘inflatie plus 1%’. Vanwege de torenhoge inflatie in 2022 is dit vervolgens aangepast naar ‘gemiddelde stijging CAO-lonen + 1%’. Vrijesectorhuurders met een te hoge huurstijging kunnen naar de Huurcommissie stappen. De Woonbond heeft hier jaren voor gelobbyd.

Vaste huurcontracten weer de norm

Studenten bieden Tweede Kamer brandbrief aan

De Woonbond was tegen de invoering van reguliere tijdelijke huurcontracten in 2016, want deze zorgden voor veel onzekerheid en stress. Verhuurders gebruikten deze alleen maar om keer op keer de huur te verhogen. Van begin af aan heeft de Woonbond zich ervoor ingezet dat deze contracten weer worden afgeschaft. Met succes, want in mei 2022 besloot de Tweede Kamer om vaste contracten weer de norm te maken en reguliere tijdelijke contracten af te schaffen.

Huurders krijgen bemiddelingskosten terug

De Woonbond voerde een succesvol proefproces over bemiddelingskosten, om een uitspraak van de Hoge Raad af te dwingen waaruit bleek dat bemiddelingskosten vaak onterecht aan huurders worden berekend. Met de bemiddelingskostenactie van de Woonbond hebben veel huurders daarna onterecht betaalde bemiddelingskosten terug gekregen.

Betaalbaarheid wonen terug op agenda

Het huidige huurbeleid zorgt ervoor dat steeds meer huurders financieel in de knel komen. Door het doen van onderzoek naar de betaalbaarheid van het wonen en het voeren van acties is de aandacht daarvoor in politiek Den Haag toegenomen. Ook lokale woonlastenonderzoeken door lidorganisaties van de Woonbond dragen daar aan bij.

Verhuiskostenvergoeding

Dankzij de Woonbond kunnen huurders in de sociale huursector en in de commerciële huursector tegenwoordig aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij gedwongen verhuizing. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer zeggenschap huurdersorganisaties

Mede dankzij sterke lobby van de Woonbond stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Woningwet, waardoor huurdersorganisaties en huurders meer te zeggen kregen over het beleid van corporaties. Zo hebben Huurdersorganisaties door de woningwet instemmingsrecht gekregen bij fusies en verbindingen. Daarnaast zijn huurdersorganisaties een volwaardige partij geworden bij het maken van prestatieafspraken met gemeente en corporaties over het lokale woonbeleid. De nieuwe Woningwet ging in op juli 2015.

Extra geld voor huurdersorganisaties

De Woonbond bracht in kaart dat huurdersorganisaties vaak onvoldoende middelen hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De Kamer heeft daarna besloten huurdersorganisaties extra financiële middelen te geven om hun taak goed uit kunnen voeren.