Wat kan ik doen tegen de extreme geluidoverlast van mijn directe buren

Mijn buren en ik huren van dezelfde verhuurder. De directe buren staan regelmatig luidkeels schreeuwend en (waarschijnlijk) dronken in de tuin en maken mijn kinderen bang. Wat kan ik doen om hier een einde aan te maken?

Luidruchtige buurvrouw

Antwoord

Hoe lastig dat ook voor u is, de eerste stap zal toch zijn het voeren van een gesprek met uw buren over hun gedrag en de hinder die u hierdoor ervaart. Vaak beseffen mensen niet bewust dat ze voor overlast zorgen, totdat iemand ze erop wijst en misschien geldt dat ook wel voor uw buren.

Extreem of acuut

In extreme of acute gevallen kunt u direct de politie en andere instanties inschakelen, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, de woningcorporatie of de gemeente, de milieu-inspectie of de GGD.

Juridsche stappen

Helpt dit niet, dan zijn er juridische stappen mogelijk om de overlast te beëindigen. Omdat de veroorzaker van de overlast en uzelf dezelfde verhuurder hebben zijn er in dit geval twee mogelijkheden:

Rechtstreekse actie van u tegen uw buren

Iemand die overlast veroorzaakt kan onrechtmatig handelen tegenover degene die daar schade door lijdt. U kunt uw buren op grond van het plegen van een ‘onrechtmatige daad’ voor de rechter dagen. Als slachtoffer moet u dan wel kunnen bewijzen dat er gedragingen plaatsvinden die overlast veroorzaken. Dat kan met behulp van getuigenverklaringen, processen-verbaal, akoestische meetrapporten, foto’s, door omwonenden bijgehouden dagboeken en dergelijke.

Vordering tot ontruiming

Er zijn verschillende juridische procedures mogelijk. In extreme situaties kan het slachtoffer bij de rechter in kort geding een vordering tot ontruiming tegen de overlastveroorzaker instellen. In een kortgedingprocedure kunt u eisen dat de veroorzaker van de overlast zijn activiteiten staakt op straffe van een dwangsom. Dit is een zwaar middel. De rechter zal zo’n vordering waarschijnlijk alleen toewijzen als alle andere middelen om tot een oplossing te komen hebben gefaald. Daarbij moet er sprake zijn van een ‘spoedeisend belang’. Zonder spoedeisend belang is alleen een gewone procedure mogelijk, die veel langer duurt.

Dwangsom

Als uw eis door de rechter wordt toegewezen zullen uw buren iedere keer dat zij overlast veroorzaken een dwangsom moeten betalen. Als degene die het verbod overtreedt dit ontkent, moet het slachtoffer opnieuw naar de rechter om te bewijzen dat het tegendeel waar is. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van getuigenverklaringen

Actie via de gemeenschappelijke verhuurder tegen uw buren

U kunt ook actie ondernemen via de gemeenschappelijke verhuurder. Die moet namelijk gebreken verhelpen. Overlast door een huurder van dezelfde verhuurder kan een gebrek zijn zodra er objectief gezien inbreuk wordt gemaakt op het (woon)genot van (een) andere huurder(s) en de gemeenschappelijke verhuurder geen actie onderneemt om daar een eind aan te maken.

Procedure tegen verhuurder

Als de verhuurder niets doet terwijl uw buren (blijvende) overlast bezorgt, komt hij zijn wettelijke verplichting niet na. In dat geval kunt u een procedure starten tegen de verhuurder waarin de rechter wordt verzocht de verhuurder te dwingen om maatregelen te nemen of zelfs de huurovereenkomst te ontbinden en uw buren te ontruimen.

De verhuurder komt pas in beeld als de stappen die redelijkerwijs van u als slachtoffer konden worden verwacht, niet hebben geholpen. Wat dat is hangt sterk af van de situatie. Zo voeren sommige woningcorporaties een strikt anti-overlastbeleid, gericht op een snelle ontruiming als dat nodig is. Deze verhuurders zullen bij voortdurende overlast vaak zelf al naar de rechter stappen.

Actie via de gemeenschappelijke verhuurder is vaak te verkiezen boven rechtstreekse actie tegen, en dus directe confrontatie met, de overlastveroorzaker.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum25 november 2008
overlast

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen